Bài 5: Ôn tập phần 1 - Bài học với nét chữ thẳng

Bộ sưu tập gồm nhiều tài liệu được tuyển chọn bám sát chương trình giáo dục mầm non sẽ giúp các em có những hiểu biết ban đầu về những nét chữ thẳng. Đồng thời, qua đây quý thầy cô, quý phụ huynh còn nắm các phương pháp, bài học giáo dục trẻ mầm non thích hợp, đạt hiệu quả nhất.

Bài 5: Ôn tập phần 1: Bài học với nét chữ thẳng 

1. Nhóm i, u, ư và các dấu thanh

a. Các dấu thanh:

Cho trẻ làm quen với các dấu thanh: thanh sắc, thanh huyền, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng. Dạy trẻ phát âm tên các dấu thanh và nhận biết hình dạng các dấu thanh.

Chú ý cho trẻ nhận biết và phân biệt dấu sắc và dấu huyền.

Không có dấu

dấu sắc

/

dấu huyền

dấu hỏi

?

dấu ngã

~

dấu nặng

.

i

 í

i sắc í

ì

i huyền ì

i hỏi ỉ

ĩ

i ngã ĩ

i nặng ị

u

ú

 u sắc ú

ù

u huyền ù

u hỏi ủ

ũ

u ngã ũ

u nặng ụ

ư

ư sắc ứ

ư huyền ừ

ư hỏi ử

ư ngã ữ

ư nặng ự

y

 ý 

 

2. Nhận dạng và gọi tên các chữ đã học, phân biệt nguyên âm và phụ âm:

 

Nguyên âm

 

I i

U u

Ư ư

Y y

     dấu thanh

phụ âm

i, í, ì, ỉ, ĩ, ị

u, ú, ù, ủ, ũ, ụ

ư, ứ, ừ, ử, ữ, ự

y, ý, ỳ, ỷ, ỹ, ỵ

R, r ( rờ)

ri, rí, rì, rỉ, rĩ, rị

ru, rú, rù, rủ, rũ, rụ

rư, rứ, rừ, rử, rữ, rự

ry, rý, rỳ, rỷ, rỹ, rỵ

N, n (nờ)

ni, ní, nì, nỉ, nĩ, nị

nu, nú, nù, nủ, nũ, nụ

nư, nứ, nừ, nử, nữ, nự

ny, ný, nỳ, nỷ, nỹ, nỵ

M, m (mờ)

mi, mí, mì, mỉ, mĩ, mị

mu, mú, mù, mủ, mũ, mụ

mư, mứ, mừ, mử, mữ, mự

my, mý, mỳ, mỷ, mỹ, mỵ

T, t (tờ)

ti, tí, tì, tỉ, tĩ, tị

tu, tú, tù, tủ, tũ, tụ

tư, tứ, từ, tử, tữ, tự

ty, tý, tỳ, tỷ, tỹ, tỵ

L, l (lờ)

li, lí, lì, lỉ, lĩ, lị

lu, lú, lù, lủ, lũ, lụ

lư, lứ, lừ, lử, lữ, lự

ly, lý, lỳ, lỷ, lỹ, lỵ

H, h (hờ)

hi, hí, hì, hỉ, hĩ, hị

hu, hú, hù, hũ, hụ

hư, hứ, hừ, hử, hữ, hự

hy, hý, hỳ, hỷ, hỹ, hỵ

K, k (ca)

ki, kí, kì, kỉ, kĩ, kị

 

 

ky, ký, kỳ, kỹ, kị

V, v (vờ)

vi, ví, vì, vĩ, vị

vu, vú, vù, vũ, vụ

vư, vứ, vừ, vữ, vự

vy

 

Chú ý: với các chữ i, u, ư, r, n, m, t, l, k, v khi cho trẻ đồ chữ thì đồ theo chữ thường, cỡ lớn trong vở ô li (không cho trẻ đồ theo chữ in thường, vì ở trường tiểu học trẻ sẽ học theo mẫu chữ thường)

3. Đồ chữ, cho trẻ đồ lại chữ đã học cùng các dấu thanh.

Về phần đồ chữ, với mẫu chữ lớn, chúng ta có thể cho trẻ đồ theo vở 5 ô li hoặc vở tập tô chữ (5 ô li có bán ở nhà sách).

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể tham khảo thêm phần mềm bé vui học có hướng dẫn về phần chữ viết và chữ số cho trẻ. Ở phần mềm này cho phép in các trang chữ cái theo mẫu chữ chuẩn của chương trình tiểu học, tiện lợi cho phụ huynh cho con học trên máy tính và in trang viết cho trẻ tập đồ chữ rất tiện lợi.

Các bài viết hay về chủ đề Chữ cái