BAO CAO TONG KET MH 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN HỒNG DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh PhúcSố: 45 /BC-MNHD
Hồng Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2017
BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2016 – 2017Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về công tác báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.
Thực hiện Kế hoạch số 59 / KH - MNHD ngày 15/9/2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017.
Trường Mầm non Hồng Dươngbáo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:
1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương:
- BGH nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương trong công tác phát triển giáo dục mầm non. UBND xã đã ra một số quyết định cụ thể là:
- Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn”.
- Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ5 tuổi trên địa bàn.
- Quyết định tự kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
2.Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:
Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường đã chủ động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mỗi cá nhân trong trường có ý thức rèn luyện, phấn đấu và làm theo phẩm chất đạo đức của Bác Hồ trong cuộc sống đời thường cũng như trong công tác. Tự rèn luyện tư cách đạo đức nhà giáo, tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công, không ngừng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
Thực hiện nghiêm chỉnh cuộc vận động “Hai không” của ngành để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” tiêu biểu như cô Nguyễn Thị La, Nguyễn Thị Thanh Lan, Ngô Phương Liên, Minh Trang, Lê Thị Kim Anh, Bạch Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh Loan đạt giáo viên, nhân viên giỏi cấp huyện và các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học vừa qua đã đóng góp tích cực cho các phong
trào hoạt động của nhà trường.
Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” CBGVNV đã cố gắng tạo môi trường thân thiện sạch sẽ, huy động sưu tầm cây xanh cây cảnh để cải tạo môi trường xanh sạch đẹp.
Tổ chức hội thi “Bé khéo tay” cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi và 5 tuổi, có 52/459 cháu 5 tuổi, 4 tuổi tham dự đều đạt kết quả cao, được phụ huynh nhiệt tình ủng hộ.
Thực hiện phong trào thi đua “Nuôi thật- Dạy thật” đã thúc đẩy CBGVNV thi đua, sáng tạo trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.
3.Pháttriển mạng lưới trường lớp; từng tỷ lệ huy động trẻ.
- Tổng số cháu trong độ tuổi là: 1184 cháu.
Trẻ sinh năm 2011: 214 trẻ (trong đó 6 trẻ chuyển đi, 02 trẻ khuyết tật).
Trẻ sinh năm 2012: 265 trẻ
Trẻ sinh năm 2013: 242 trẻ
Trẻ sinh năm 2014: 206 trẻ
Trẻ sinh năm 2015: 257 trẻ nhà trường không tuyển
Tổng số nhóm lớp: 21 (3 nhóm trẻ, 18 lớp MG)
- Tổng số trẻ đến trường:759 cháu
+ Nhà trẻ100cháu đạt 48.5% số cháu trong độ tuổi .
+ Mẫu giáo659 cháu đạt 92.4% số cháu trong độ tuổi.
Khối 3 tuổi 6 lớp = 200cháu đạt 82.6 %
Khối 4 tuổi 7 lớp = 253cháu đạt 95.5 %
Khối 5 tuổi 5 lớp = 206cháu đạt 100 %
4. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.
Công tác triển khai thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của địa phương: Thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh, điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi và huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, chọn lựa giáo viên có năng lực chuyên môn dạy lớp 5 tuổi, chỉ đạo giáo viên khối 5 tuổi thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình và Bộ chuẩn phát triển trẻ em, bổ sung đầu tư thiết bị đồ dùng dạy học cho lớp 5 tuổi đảm bảo theo TT 02 đã quy định.
100% trẻ 5 tuổi đủ hồ sơ, cập nhật số liệu, báo cáotrên