BIEN BAN BINH XET THI DUA NH

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN HỒNG DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHồng Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2017
BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG BÌNH XÉT THI ĐUA
NĂM HỌC 2016 - 2017Hôm nay, vào hồi 14 giờ, ngày 31 tháng 5 năm 2017. Tại Trường Mầm non Hồng Dương đã tổ chức họp Hội đồng bình xét thi đua năm học 2016 – 2017 cho tập thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
I. THÀNH PHẦN
Chủ trì cuộc họp: Bà Đỗ Thị Sen – Phó chủ HĐ – Hiệu trưởng
Thư ký: Bà Nguyễn Nguyệt Phương – Giáo viên – Trưởng ban TTND
Cùng các thành viên hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng.
II. NỘI DUNG
1. Bà Đỗ Thị Sen –Phó chủ tịch HĐ –Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua các văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng.
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;
- Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 99/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT- BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;
Căn cứ công văn số 323/GD&ĐT-VP ngày 13/6/2016 của phòng giáo dục và đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng cuối năm học 2015-2016;
2. Bà Dương Thị Nhinh – Chủ tịch HĐ – Hiệu trưởng nhà trường đánh giá thành tích đạt được trong năm học 2015 – 2016 của tập thể trường và các nhân.
3. Các ý kiến bổ sung đóng góp của các thành viên
III. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KẾT LUẬN
- Căn cứ tiêu chuẩn xếp loại thi đua trong các văn bản hướng dẫn trên;
- Căn cứ kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2015 – 2016;
- Hội đồng Thi đua khen thưởng trường Mầm non Hồng Dương kính đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên xét duyệt khen thưởng các danh hiệu tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau:
1. Danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến”
2. Danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”: Tổng số 08 (có danh sách kèm theo)
3. Danh hiệu: “Lao động tiên tiến”: Tổng số 60 (có danh sách kèm theo)
Thư ký thông qua biên bản, 100% thành viên Hội đồng bình xét thi đua nhất trí với nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi: 10 giờ 30 cùng ngày./.THƯ KÝ
Nguyễn Thị Hà
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP