bien bản tô

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI
TỔ NHÀ TRẺCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Xếp loại thi đua cán bộ, giáo viên năm học 2015-2016
Chúng tôi được tổ bầu vào ban kiểm phiếu bình xét thi đua cán bộ, giáo viên năm học 2015 – 2016 gồm các đ/c sau:
1. Đồng chí : ................................Trưởng ban.
2. Đồng chí: .................................Thư ký
3. Đồng chí: .................................Thành viên
Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :
- Số GV trong tổ có mặt tham gia bỏ phiếu là .........đồng chí.
- Tổng số phiếu ban kiểm phiếu phát ra : …….. phiếu.
- Tổng số phiếu ban kiểm phiếu thu về : …….. phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : …. phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : ..... phiếu.Kết quả kiểm phiếu cụ thể là:
TT
Họ và tên
CSTĐCCS
Tỷ lệ
XL tiên tiến
Tỷ lệ1
Nguyễn Thị Thủy B2
Vũ Thị Thung3
Nguyễn Thị Hoài4
Bùi Thị Huyền5
Đặng Thị Hường6
Đinh Thị Hồng Hoa7
Vũ Thị Lợi8
Nguyễn Thị Việt Yên
Tổng
Danh sáchcán bộ, giáo viên đạt CSTĐCCS và Lao động tiên tiến gồm có:
TT
Họ và tên
CSTĐCCS
Tỷ lệ
XL tiên tiến
Tỷ lệ1
Nguyễn Thị Thủy B2
Vũ Thị Thung3
Nguyễn Thị Hoài4
Bùi Thị Huyền5
Đặng Thị Hường6
Đinh Thị Hồng Hoa7
Vũ Thị Lợi8
Nguyễn Thị Việt Yên
TổngBiên bản này lập thành 02 bản, 1 bản gửi về trường, 1 bản lưu vào hồ sơ tổ.
Làm tại ………… hồi … giờ.....Ngày …… tháng .... năm 2016
TM. Ban kiểm phiếu
Trưởng ban TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI
TỔ NHÀ TRẺCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Xếp loại thi đua lớp năm học 2015-2016
Chúng tôi được tổ bầu vào ban kiểm phiếu bình xét thi đua lớp năm học 2015 – 2016 gồm các đ/c sau:
1. Đồng chí : ................................Trưởng ban.
2. Đồng chí: .................................Thư ký
3. Đồng chí: .................................Thành viên
Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :
- Số GV trong tổ có mặt tham gia bỏ phiếu là .........đồng chí.
- Tổng số phiếu ban kiểm phiếu phát ra : ……..... phiếu.
- Tổng số phiếu ban kiểm phiếu thu về : ……..... phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : ….. phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : ..... phiếu.
Kết quả kiểm phiếu cụ thể là:
TT
Họ và tên
TT xuất sắc
Tỷ lệ
XL tiên tiến
Tỷ lệ1
Lớp C12
Lớp C23
Lớp D14
Lớp D2
Tổng
Danh sách lớpđạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc gồm có:
TT
Họ và tên
TT xuất sắc
Tỷ lệ
XL tiên tiến
Tỷ lệ1
Lớp C12
Lớp C23
Lớp D14
Lớp D2
TổngBiên bản này lập thành 02 bản, 1 bản gửi về trường, 1 bản lưu vào hồ sơ tổ.
Làm tại ………… hồi … giờ.....Ngày …… tháng .... năm 2016
TM