Đăng ký học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đạ Tông, ngày 04 tháng 04 năm 2014
BẢN ĐĂNG KÝ
XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Năm 2014Tên tôi là : ………………………………… Sinh ngày ………………………..
Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể) : ……………….…………………………………
Đơn vị tổ : ………………………………… - Trường THCS Liêng Trang.
Căn cứ hướng dẫn số: 43 - HD/TG ngày 06/01/2014 của Ban Tuyên giáo huyện ủy Đam Rông về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Căn cứ kế hoạch số 54 – KH/ĐU ngày 14/03/2014 của Đảng ủy xã Đạ Tông về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2014.
Căn cứ công văn số 40/PGDĐT ngày 28/03/2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị 1973/CT-TTg.
Thực hiện kế hoạch số: 32/KH - LTR ngày 01/04/2014 của trường THCS Liêng Trang về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
Nay tôi đăng ký xây dựng chuẩn mực đạo đức cá nhân và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014, với những nội dung như sau:
Nhận thức:
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm.Nội dung đăng ký xây dựng chuẩn mực đạo đức cá nhân và thực hiện học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014:
Tiếp tục quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Bản thân tôi đã nhận thức được và đăng ký thực hiện các nội dung như sau:
(Trên cơ sở vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao,…mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung cần phấn đấu thực hiện) Trên đây là bản đăng ký xây dựng chuẩn mực đạo đức cá nhân và thực hiện học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014, bản thân tôi quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký như trên.Xác nhận của BCH Công đoàn Người đăng ký