giao an chuyen de

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ
CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo công văn số7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT)TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Chữ ký1
Nguyễn Kim Ngân
P.HT
Phó Chủ tịch HĐ
2
Phạm Nguyễn Diễm Kiều
CTCĐ
Phó Chủ tịch HĐ + TKHĐ
3
Trương Nhật Trâm
Giáo viên
Uỷ viên HĐ
4
Hồ Bảo Tiên
Giáo viên
Uỷ viên HĐ
5
Thái Thanh Tuyền
NV. kế toán
Uỷ viên HĐ Chủ tịch hội đồngNguyễn Kim Ngân
MỤC LỤCNỘI DUNG
Trang Danh sách và chữ ký của các thành viên hội đồng tự đánh giá
01 Mục lục
02 - 03 Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)
04 Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
05 – 06 Phần I)I .CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG
07 - 10II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÁI CHÍNH
11 - 12 Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
13 I. ĐẶT VẤN ĐỀ
13 II. TỰ ĐÁNH GIÁ
13Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
13 Tiêu chí 1: Có cơ cấu tổ chức bộ máy của theo quy định của Điều lệ trường mầm non.
14 Tiêu chí 2: Lớp học, số trẻ, địa điểm trường theo quy đinh của Điều lệ trường mầm non
14 -15 Tiêu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định Điều lệ mầm non
15 Tiêu chí 4: Chấp hành chủ trương, chính sác của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
16 Tiêu chí 5: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo qui định.
17 Tiêu chí 6: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo qui định.
18 Tiêu chí 7: Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho trẻ và cho cán bộ quản lý, giáo viên , nhân viên.
19 Tiêu chí 8: Tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi theo từng tháng, từng năm học và thực hiện đúngtiến độ, đạt hiệu quả.
20Kết luận tiêu chuẩn 1
21Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
21 Tiêu chí 1: Năng lực của Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng, trong quá trình triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ..
22 Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo và cac yêu cầu về kiến thức của giáo viên.
22 Tiêu chí 3:Kếtquả đánh giá, xếp loại giáo vie6nva2 việc bảo đảm các quyền của giáo viên.
23 – 24 Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc bảo đảm chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.
25 Tiêu chí 5: Trẻ được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc , giáo dục và được bảo đảm quyền lợi theo qui định.
25Kết luận tiêu chuẩn 2
26Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị
27 Tiêu chí 1: Diện tích, khuôn viên và các công trình của nhà trường theo qui định tại Điều lệ trường mầm non.
27 Tiêu chí 2: Sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi bảo đảm yêu cầu.
28 Tiêu chí 3: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ và hiên chơi đảm bảo yêu cầu.
28 Tiêu chí 4: Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, bếp ăn, nhà vệ sinh theo quy định.
29 Tiêu chí 5: Khối văn phòng hành chánh quản trị bảo đảm yêu cầu.
30 Tiêu chí 6: Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng- Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.
31Kết