Giấy đề nghị thanh toán

TRUNG TÂM NC&SX GIỐNG NGÔ SÔNG BÔI
Bộ phận:............................................................
Mã đơn vị SDNS:..............................................
Mẫu số C37 – HD
(ban hànhkèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và TT số 185/2010/TT-BTC, ngày 15/11/2010 của BTC )GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ....... tháng....... năm .........
Kính gửi:..........................................................................................................Họ và tên người đề nghị thanh toán:...........................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ):...............................................................................................
Nội dung thanh toán:...................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Số tiền: ............................................đồng
Viết bằng chữ:..........................................................................................................
.................................................................................................................................
(Kèm theo.................................................chứng từ gốc)
Người đề nghị TT
(Ký họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký họ tên)
Người duyệt
(Ký họ tên)